Dental Services

 

ทันตกรรม ดัดฟัน

การดัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการดัดฟันมีดังนี้

 • ฟันเก (Over Crowding)
 • ภาวะสบลึก (Deep overbite)
 • ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
 • ขากรรไกรบนยื่น (Overjet)
 • ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)
 • การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)
 • ช่องว่างระหว่างฟัน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดฟัน จะมีความสามารถออกแบบ วางแผนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของฟันให้สามารถเลื่อนมายังตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมีฟันที่เรียงอย่างสวยงาม และประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบดเคี้ยวอีกด้วย

วิธีการดัดฟันแบบต่างๆมีดังนี้

การดัดฟันแบบโลหะธรรมดา

การดัดฟันแบบโลหะธรรมดา เป็นวิธีการดัดฟันที่นิยมใช้มานาน โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาดของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึกสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอีกทั้งมียางสีต่างๆให้เลือกมากมาย

การดัดฟันแบบสีเหมือนฟัน

การดัดฟันแบบสีเหมือนฟัน วัสดุที่ใช้ในการดัดฟันได้รับการพัฒนามากขึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจ โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการดัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้วัสดุในการดัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยลงด้วย

การดัดฟันแบบเร่งด่วน ช่วยลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรมดัดฟัน โดยการออกแบบเครื่องมือดัดฟันแบบใหม่เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างลวดดัดฟัน และเครื่องมืืดัดฟัน ทำให้ทันตแพทย์ใช้แรงในการเคลื่อนฟันน้อยลง ความเจ็บปวดในการดัดฟันลดลง และฟันเคลื่อนตัวเร็วขึ้น เครื่องมือดัดฟันประเภทนี้ ได้แก่ การดัดฟันแบบ Damon และ การดัดฟันแบบ Clarity SL จากบริษัท 3M

การดัดฟันแบบถอดออกได้ไม่เห็นเครื่องมือ

Invisalign/Clear Aligner เป็นการดัดฟันแบบใส ถอดออกได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใดๆ บนฟัน

เครื่องมือคงสภาพฟัน

เครื่องมือคงสภาพฟัน (retainer) เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังได้รับการดัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปกติเล็กน้อยได้ในบางกรณี

การดัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ

การดัดฟันด้านใน(STb light lingual) เป็นการติดเครื่องมือด้านหลังฟัน ช่วยให้ไม่สามารถเห็นเครื่องมือจากการพูดคุยหรือจากการยิ้มแย้มได้ การดัดฟันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันผิดปกติแต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นสามารถสังเกตุเห็นเครื่องมือดัดฟันได้

อาการต่างๆที่เป็นสัญญานเตือนว่าควรเข้ารับการรับคำปรึกษาด้านการดัดฟันมีดังนี้

 • การหลุดของฟันน้ำนมที่เร็วหรือช้าผิดปกติ
 • ความลำบากในการกัดหรือบดเคี้ยว
 • การหายใจทางปาก
 • กรณีมีฟันซ้อน เก หรืออยู่บนผิดตำแหน่ง
 • กรณีที่มีเสียงของขากรรไกรหรือมีการเลื่อนของขากรรไกร
 • การกัดเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มบ่อยๆ
 • การสบฟันที่ผิดปกติหรือไม่สามารถสบฟัน
 • กรณีมีขากรรไกรและฟันที่ผิดปกติ ไม่เหมาะกับรูปหน้า

คุณประโยชน์ของการดัดฟันในวัยเด็ก

การเข้ารับคำปรึกษาด้านการดัดฟันตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน และสามารถเริ่มการรักษาเมื่อถึงวัยอันสมควร

 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดและควบคุมการเติบโตของกระดูกขากรรไกร
 • ช่วยให้สามารถกำหนดความกว้างของแนวฟันได้
 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ฟันแท้ขึ้นได้
 • ช่วยแก้ปัญหาการกลืนน้ำลายหรือการออกเสียงที่ผิดปกติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง
 • ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาฟันคุด

การดัดฟันสามารถทำได้ในทุกวัย เพียงแต่เมื่อมีอายุที่มากขึ้นปัจจัยในการเคลื่อนตัวของฟันจะแตกต่างไป และอาจต้องเข้ารับการรักษาวิธีอื่นๆร่วมด้วย

ทันตแพทย์ดัดฟัน

ผศ.ทพ. สมชัย มโนพัฒนกุล DDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมปริทันต์วิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมดัดฟัน, The university of Queenland, Australia
 • อดีตอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ DDS., MSD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมดัดฟัน Saint Louis University, USA
 • ปริญญาโท ทันตกรรมดัดฟัน Saint Louis University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมดัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมดัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการดัดฟันด้านในแบบใหม่ ประเทศไต้หวัน
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการดัดฟันด้านในแบบใหม่ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการดัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมดัดฟัน มหาวิทยาลัยลอนดอน

ดร.ทพญ. คงขวัญ เมคาอภิรักษ์ DDS., PhD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมดัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
 • ปริญญาเอก ทันตกรรมดัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ทพญ. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ DDS., PhD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมดัดฟัน Minnesota University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการดัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • ปริญญาเอก, Minnesota University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ จีระวดี นาคดี DDS., MSc.

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมดัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ ปรารถนา เฉิดสุวรรณรักษ์ DDS ., Cert.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมดัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมการบดเคี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการดัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

ทพญ พงษ์พิมน สุขวิสิทธ์ DDS ., Cert.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมดัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค

รวบรวมคำถามยอดฮิต เกี่ยวกับการดัดฟัน


ถาม   โดยทั่วไป คนไข้ควรจะรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันเมื่อไร
ตอบ     การที่จะเริ่มให้การบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันเมื่ออายุเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับ
  1) หากมีความผิดปกติของ ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน-ล่าง ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อป้องกันมิให้ปัญหาลุกลามต่อไป
  2) หากมีความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งถ้าทิ้งไว้ จะทำให้มีผลต่อพัฒนาการ ของกระดูกขากรรไกร และฟันข้างเคียง และการแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวสามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก ก็ควรจะเริ่มการบำบัดรักษา ตั้งแต่เมื่อเริ่มพบเห็น ความผิดปกติ
   3) หากคนไข้มีอุปนิสัย (Oral habit) ที่ผิดปกติบางประการที่มีผลต่อพัฒนาการของกระดูกและฟัน เช่น การกลืนที่ผิดปกติ การกัดริมฝีปากและเล็บ การดูดนิ้ว การหายใจทางปาก ก็ควรจะเริ่มให้การบำบัดรักษาอุปนิสัยที่ผิดปกติดังกล่าว ตั้งแต่ในระยะแรกที่ตรวจพบ


 

ถาม   ในกรณีที่ทันตแพทย์ดัดฟันเห็นว่าคนไข้มีความจำเป็นต้องรับการบำบัดรักษา
ตั้งแต่ในวัยเด็กแต่คนไข้ละเลย และมาขอรับการบำบัดรักษาตอนโตจะเกิดผลเสียใด ๆ หรือไม่ ?
ตอบ   ผลที่อาจเกิดขึ้นมีหลายประการ ดังนี้
1)   ความผิดปกติมีความรุนแรงมากขึ้น จนทำให้เกิดความยากลำบากในการบำบัดรักษา หรือในบางรายมีความจำเป็นต้องใช้การผ่าตัดขากรรไกรเข้าร่วมกับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟัน
2)   ผลของการบำบัดรักษาอาจไม่ได้ผลดีเท่ากับการบำบัดรักษาที่เริ่มต้นเมื่อวัยเด็ก
3)   การบำบัดรักษาช่วงที่เด็กเข้าสู่วัยรุ่น อาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า


 

ถาม   คนไข้ที่มาขอรับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันเพื่อการดัดฟันหรือไม่ ?
ตอบ   การบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันจำเป็นต้องถอนฟันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตรวจพิเคราะห์ของทันตแพทย์ดัดฟัน แต่โดยทั่วไปคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกมากหรือฟันยื่นมากมักจะมีแนวโน้มที่จะต้องถอนฟัน


ถาม    เครื่องมือที่ใช้ในการดัดฟันมีกี่ชนิด และคนไข้สามารถเลือกเครื่องมือในการบำบัดรักษาได้หรือไม่ ?
ตอบ   เครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประการ คือ เครื่องมือชนิดติดแน่น ซึ่งจะเป็นโลหะที่ติดอยู่บนซี่ฟัน ตลอดช่วงเวลาของการบำบัดรักษา และเครื่องมือชนิดถอดได้ ซึ่งคนไข้สามารถถอดออก
และใส่ได้เอง ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดก็จะให้ผลในการบำบัดรักษาที่แตกต่างกัน การใช้เครื่องมือชนิดใด ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของทันตแพทย์ดัดฟันถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของเครื่องมือแต่ละชนิด
 


ถาม    ระยะเวลาที่ใช้ในการดัดฟันนั้นนานเท่าใด
ตอบ   การบำบัดรักษานั้นจะยาวนานเท่าใด ขึ้นอยู่กับ ความผิดปกติที่ต้องการแก้ไขและความร่วมมือของคนไข้ หากคนไข้ให้ความร่วมมือดีผลการบำบัดรักษาก็จะออกมาดีและใช้ระยะเวลาสั้น แต่การรักษาโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีถาม    ระหว่างการรักษาคนไข้จะต้องไปพบทันตแพทย์ดัดฟันบ่อยเพียงใด ?
ตอบ   โดยทั่วไปคนไข้จะต้องไปพบทันตแพทย์ดัดฟัน ทุก 3-5 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงของการบำบัดรักษาถาม    ในการดัดฟันจะมีผลทำให้ฟันผุง่ายขึ้นหรือไม่ ?
ตอบ   ฟันที่ได้รับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมดัดฟันก็เหมือนฟันปกติทั่วไป ซึ่งหากทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผุถาม    ในระหว่างดัดฟันจะต้องมีการดูแลความสะอาดเป็นพิเศษใด ๆ หรือไม่ ?
ตอบ   โดยทั่วไปมักจะแนะนำให้คนไข้ดัดฟันแปรงฟันและทำความสะอาดฟันหลังอาหารทุกมื้อ
ในกรณีที่ใช้เครื่องมือชนิดถอดได้ ก็ให้ทำความสะอาดเครื่องมือด้วยยาสีฟันและแปรงสีฟันร่วมด้วย นอกจากนี้ก็ควรงดเว้นอาหารรสหวานจัด หรือติดฟัน ในรายที่ใช้เครื่องมือ ชนิดติดแน่น ควรงดเว้นอาหารกรอบและแข็ง
เช่น ถั่วต่าง ๆ , น้ำแข็ง เพราะมีโอกาสที่จะทำให้เครื่องมือ ที่ติดอยู่กับฟันหลุดออก อันจะมีผลให้ การบำบัดรักษายุ่งยากและไม่ได้ผลเท่าที่ควรถาม    ในการดัดฟันนั้นเจ็บมากน้อยเพียงใด ?
ตอบ   ทุกครั้งที่มีการปรับหรือเปลี่ยนลวดที่ใช้ในการดัดฟัน คนไข้จะรู้สึกตึง หรือเจ็บบ้าง ในช่วงสัปดาห์แรก ของการปรับเปลี่ยนลวดดัดฟัน แต่หากรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงผิดปกติควรกลับไปพบทันตแพทย์ดัดฟันผู้ให้การบำบัดรักษาทันทีถาม    ค่าใช้จ่ายในการดัดฟันนั้นแพงหรือไม่ ?
ตอบ   ค่าใช้จ่ายในการดัดฟันนั้น จะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นกับชนิด ของการบำบัดรักษา
และระยะเวลาในการบำบัดรักษา ทั้งนี้คนไข้ควรสอบถาม และตกลงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด และวิธีในการชำระค่าใช้จ่ายจากทันตแพทย์ดัดฟันผู้ให้การบำบัดรักษา ก่อนที่จะเริ่มต้นการบำบัดรักษา

 

ข้อมูลถาม-ตอบ เกี่ยวกับการดัดฟัน มาจากเวบไซร์ของสมาคมทันตแพทย์ดัดฟันแห่งประเทศไทย