บริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award ในประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม

บริษัท Dental Corporationได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award ในประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (Best Service Enterprise Award Health & Wellness) ซึ่งเป็นบริษัททันตกรรมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้รางวัลผู้ส่งออกสินค้า และบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award 2015) ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก จึงได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัล