ศัลยกรรมช่องปาก

ศัลยกรรมช่องปากเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาก่อนที่จะเริ่มการรักษา โดยศัลยกรรมช่องปากประกอบด้วย

  1. ทันตกรรมแบบทั่วไปการผ่าตัดเพื่อผ่าฟันคุด
  2. การถอนฟัน
  3. การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก (Bone graft surgery)
  4. การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียมไททาเนียม (Implant surgery)
  5. การผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ (Pre-prosthetic surgery) เช่นการตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวฟัน (Crown-lengthening)
  6. การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)
  7. การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร (Surgical correction of jaw excess/deficiency)
  • การปรับตำแหน่งขากรรไกรล่าง (Mandibular setback/advancement)
  • การจัดการกับรูปหน้าที่ผิดปกติ (Management of facial deformities)
ศัลยกรรมช่องปาก