Digital Dentistry

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาทันตกรรมมีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรักษาทันตกรรม ทันตแพทย์สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการรักษาและช่วยในการรักษาผู้ที่ปัญหาสุขภาพช่องปากด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้ความสำคัญในการให้บริการทันตกรรม เราได้นำเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่เป็นระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ในการวางแผนการรักษาและใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลมาร่วมในการรักษาต่างๆ เช่น การฝังรากฟันเทียม การจัดฟัน invisalign การทำวีเนียร์และครอบฟัน เป็นเต้น การใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลช่วยให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้รับบริการจะได้รับการรักษาที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และสามารถเห็นผลการรักษาก่อนตัดสินใจรับการรักษาได้ ทั้งนี้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลสามารถทำให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลการรักษาโดยรายละเอียดและชัดเจนตั้งแต่ก่อนรับการรักษาจนกระทั้งเสร็จสิ้นการรักษา

 

 

เทคโนโลยีระบบดิจิตอลที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC

 

เครื่องสแกนฟันiTero

เครื่องสแกนฟัน iTero เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สแกนฟันแทนการใช้วัสดุพิมพ์ปาก เมื่อสแกนฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบฟันของผู้รับบริการเป็นไฟล์ดิจิตอล สามารถส่งให้ห้องแลปทันตกรรมเพื่อผลิตชิ้นงานได้ทางออนไลน์ ทำให้ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ส่วนใหญ่ใช้กับการจัดฟัน invisalign ทำให้ได้รับเครื่องมือจัดฟันเร็วขึ้นกว่าการพิมพ์ฟันประมาณ 2 อาทิตย์

เครื่องสแกนฟันiTero

 


 

Digital Surgical Guide

เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวางแผนการฝังรากฟันเทียม โดยการนำภาพ x-ray 3 มิติ (CT Scan) และภาพสแกนฟันหรือภาพแบบพิมพ์ฟันมารวมกันด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันตแพทย์มองเห็นรายละเอียดและตำแหน่งการฝังรากฟันเทียมได้อย่างครบถ้วน สามารถวางแผนการรักษาผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทันตแพทย์สามรถเลือกขนาดของรากฟันเทียมและตำแหน่งของการฝังรากฟันเทียมให้สอดคล้องกับตำแหน่งฟันเดิมเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประมาณ 2 อาทิตย์

 

3Shape
3Shape

 

 


 

3Shape

เป็นการสแกนฟันแทนการพิมพ์ปากแบบเดิม ทันตแพทย์จะสแกนฟันด้วยเครื่องสแกน 3Shape ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการพิมพ์ฟันด้วยวัสดุพิมพ์ปาก ผลที่ได้จากการสแกนฟัน 3Shape สามารถนำมาวางแผนการรักษา และส่งให้แลปทันตกรรมทางออนไลน์ ซึ่งทางแลปทันตกรรมสามารถผลิตชิ้นงานเช่น วีเนียร์และครอบฟัน ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำตามที่ทันตแพทย์วางแผนการรักษาารถเลือกขนาดของรากฟันเทียมและตำแหน่งของการฝังรากฟันเทียมให้สอดคล้องกับตำแหน่งฟันเดิมเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระมาณ 2 อาทิตย์

3Shape